Algemene voorwaarden

(download)

Artikel 1 - Definities en begrippen

In het hierna volgende wordt verstaan onder
1.1 Opdrachtnemer:
Van Picture tot Sound.
1.2 Opdrachtgever:
Elke rechtspersoon die met Van Picture tot Sound onderhandelt over het verstrekken van een opdracht, het aangaan van een overeenkomst dan wel aan Van Picture tot Sound een opdracht heeft gegeven of een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Offerte:
Een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst opgesteld op verzoek van een potentiële opdrachtgever.
1.4 Overeenkomst:
Een schriftelijke vastlegging van één of meer opdrachten al dan niet met aanvullende bepalingen.
1.5 Opdracht:
Een verbintenis van opdrachtnemer tot het vervaardigen van één of meer omschreven producten en/of het leveren van één of meer omschreven diensten aan opdrachtgever tegen een overeengekomen prijs of gemaakte prijsafspraken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer en alle opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden, alsmede de totstandkoming, inhoud en nakoming die hieruit voorvloeien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
2.3 Door het verstrekken van een opdracht aan opdrachtnemer al dan niet in de vorm van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaardt opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.
2.6 Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, c.q. de versie van de algemene voorwaarden die gold ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst dan wel het verstrekken van de opdracht.
2.7 Indien de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer één of meerdere bepalingen kent die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, gaat de werking van de overeenkomst boven de algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Offerte

3.1 Offertes die zijn uitgebracht door Van Picture Tot Sound zijn dertig (30) dagen geldig tenzij anders vermeld. Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige offertes of opdrachten.
3.2 Een begroting van kosten van derden op verzoek van opdrachtgever zijn te allen tijde indicatief.
3.3 Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend anders dan de in de offerte genoemde prijzen.
3.4 Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de offerte is gebaseerd.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand:
- door een door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende overeenkomst;
- door onvoorwaardelijke acceptatie van de offerte, hetzij door middel van een ondertekende schriftelijke bevestiging, hetzij een uitgeschreven bevestiging per e-mail, maar niet eerder nadat opdrachtnemer hiervan een schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever heeft verzonden;
- door een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer aan opdrachtgever van diens per e-mail verzonden opdracht.
4.2 Als schriftelijke bevestiging geldt tevens een aan een e-mail gehecht pdf-bestand, mits voorzien van de benodigde handtekening(en).

Artikel 5 - Uitvoeren van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen.
5.2 Opdrachtnemer is verplicht om zijn werkzaamheden goed en zorgvuldig uit te voeren en te streven naar het voor opdrachtgever best bruikbare resultaat.
5.3 Tenzij in de overeenkomst een uitdrukkelijk omschreven resultaat is toegezegd wordt de opdracht uitgevoerd in de vorm van een inspanningsverbintenis.
5.4 Opdrachtgever verplicht zich om datgene te doen dat nodig is om het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer mogelijk te maken. Dit omvat onder meer het tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking stellen van relevante, volledige, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens en materialen. Bij het niet nakomen van deze verplichting is opdrachtnemer gerechtigd om de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten en bij in gebreke blijven van opdrachtgever de opdracht te annuleren.
5.5 Opdrachtgever verplicht zich om het aanleveren van informatie, gegevens en materialen te doen in zodanig vorm, dat deze verwerkt kunnen worden met de apparatuur-versie en programmatuur-versie van opdrachtnemer.
5.6 Het uitvoeren van onderzoek naar en de aanvraag van vergunningen of andere vormen van toestemming of vrijwaring alsmede het voldoen van leges of andere penningen behoren niet tot de opdracht van opdrachtnemer. Deze vallen onder de verplichtingen genoemd onder artikel 5.4.
5.7 Het uitvoeren van onderzoek naar merkrechten, octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, portretrechten en beeldrechten alsmede de juridische en financiële afhandeling daarvan behoren niet tot de opdracht van opdrachtnemer. Deze vallen onder de verplichtingen genoemd onder artikel 5.4.
5.8 De beoordeling of de opdracht van opdrachtgever, waaronder inbegrepen alle instructies die opdrachtgever aan opdrachtnemer geeft, voldoet aan wettelijke normen behoren niet tot de verantwoordelijkheden van opdrachtnemer. Deze vallen onder de verplichtingen genoemd onder artikel 5.4.

Artikel 6 - Wijzigen van de overeenkomst of opdracht

6.1 Opdrachtgever kan een wijziging aanbrengen in de opdracht of overeenkomst. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk of deze wijziging kan worden uitgevoerd en wat de consequenties hiervan zijn. Opdrachtnemer heeft het recht om de wijziging van de opdracht te weigeren.
6.2 Opdrachtnemer kan een wijziging aanbrengen in de opdracht of overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden of onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over de redenen van de wijzigingen en de consequenties hiervan.
6.3 Wijzigen van een overeenkomst of opdracht heeft als gevolg dat de oorspronkelijk overeengekomen leverdatum komt te vervallen. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over een nieuwe opleverdatum.
6.4 Een opschorting of een gedeeltelijke annulering van een opdracht wordt beschouwd als een wijziging van de opdracht.

Artikel 7 - Annuleren of opschorten van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van een opdracht op te schorten indien opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Een dergelijke opschorting mag plaats vinden nadat de betalingstermijn met tenminste veertien (14) dagen is overschreden.
7.2 Indien een opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert of opschort voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is opdrachtgever gehouden alle door opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten en alle kosten waarvoor opdrachtnemer een verplichting is aangegaan te vergoeden, ongeacht of opdrachtgever wel of niet op de hoogte was van het feit dat opdrachtnemer al een aanvang had genomen met de werkzaamheden.
7.3 Het gestelde in artikel 7.1 over de vergoeding van kosten geldt tevens indien opdrachtnemer een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert of opschort bij in gebreke zijn van opdrachtnemer.
7.4 Bij annulering, op welk moment dan ook, worden geen reeds opgenomen (ruwe) video- of audio-opnamen overhandigd.
7.5 Bij annulering van de opdracht worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- Bij annulering tot uiterlijk acht (8) werkdagen voor de (eerste) opnamedag zullen de kosten zoals vermeld onder artikel 7.2 in rekening worden gebracht;
- Bij annulering tot uiterlijk 4 werkdagen voor de (eerste) opnamedag zal veertig procent (40%) van het afgesproken totaalbedrag in rekening worden gebracht, doch tenminste de kosten zoals vermeld onder artikel 7.2;
- Bij annulering tot uiterlijk 1 werkdag voor de (eerste) opnamedag zal tachtig procent (80%) van het afgesproken totaalbedrag in rekening worden gebracht, doch tenminste de kosten zoals vermeld onder artikel 7.2.
7.6 Bij annulering op de (eerste) opnamedag zal honderd procent (100%) van het afgesproken totaalbedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 8 - Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer opdrachtgever de overeenkomst dan wel de opdracht opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar handelen door opdrachtnemer dan wel wanneer de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden op basis van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever, dan is opdrachtgever het volledige bedrag van de overeenkomst dan wel het volledige bedrag van de opdracht, verhoogd met eventuele additionele kosten verschuldigd.
8.2 De tot stand gekomen opdracht kan met onmiddellijke ingang door één van beide partijen worden opgezegd indien:
- de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
- een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend;
- een verzoek tot schuldsanering van de andere partij is ingediend.
8.3 Als de werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijk werk, dan is sprake van een duurovereenkomst. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging van één der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Artikel 9 - Kosten, meer- en minderwerk

9.1 Kosten voor het verstrekken van offertes van derden zoals beschreven in artikel 3.2 komen voor rekening van opdrachtgever, ook al zijn deze in de offerte van opdrachtnemer naar opdrachtgever niet opgenomen.
9.2 Kosten voor licenties voor auteursrechtelijk materiaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot fonts, grafische elementen, audio, muziek, (stock)foto's en (stock)video's die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever, ook al zijn deze op voorhand niet of niet volledig opgenomen in de offerte.
9.3 Verandering van kosten als gevolg van wijzigingen van een opdracht komen ten laste c.q ten gunste van opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, zal voor dergelijke wijzigingen niet eerst een offerte worden afgegeven. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele verandering in kosten.
9.4 Onverwachte prijsveranderingen van door derden in rekening gebrachte producten en/of diensten zullen te allen tijde worden doorberekend.
9.5 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Btw-wijzigingen worden te allen tijde doorberekend.
9.6 In het geval arrangements- en verblijfskosten door opdrachtnemer worden doorbelast, zullen wijzigingen in de arrangements- en verblijfskosten te allen tijde worden doorberekend aan opdrachtgever. Onder deze kosten worden onder meer verstaan: huur van studioruimte(n), huur van conferentie- en vergaderruimte(n), hotelaccommodatie, collectieve consumpties, maaltijden en (eventueel) overnachtingen zoals omschreven in de offerte, opdracht of overeenkomst. Persoonlijke consumpties, telefoonkosten en dergelijke zijn niet inbegrepen in deze kosten.

Artikel 10 - Betaling

10.1 Opdrachtnemer brengt de verschuldigde kosten in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer zonder opschorting of verrekening van welke aard dan ook. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het op de factuur aangegeven rekeningnummer tenzij op de factuur anders staat vermeld.
10.2 Bij akkoord van een offerte geldt, tenzij anders overeengekomen, een aanbetaling van vijftig procent (50%) van de totale offertewaarde. Voor deze offertewaarde zal een factuur worden toegezonden.
10.3 Bij opdrachten, waarvan de totale duur langer is dan één (1) maand mag opdrachtnemer het resterende offertebedrag, vermeerderd met eventuele additionele kosten, als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
10.4 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
10.5 Vanaf de vervaldag van de factuur is opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
10.6 Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle naar redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen alsmede alle kosten die opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken dan wel inkomstenderving die opdrachtnemer redelijkerwijs zal ondergaan.
10.7 In geval van opschorting van werkzaamheden is opdrachtnemer gerechtigd om een vooruitbetaling of bankgarantie te vorderen ter verzekering van de nog resterende vergoeding.

Artikel 11 - Inschakelen van derden

11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
11.2 Het contracteren van een door opdrachtgever aangewezen derde partij is niet verplicht indien opdrachtnemer de voorwaarden van deze partij niet wenst te accepteren.
11.3 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, gevolgschade en gebruiksschade dan ook van iedere derde partij die door opdrachtgever is aangewezen.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Het auteursrecht op alle door opdrachtnemer geproduceerde documenten, plattegronden, ontwerpen, schetsen, storyboards, foto's, geluidsopnames, videomateriaal en andere media-uitingen blijft berusten bij opdrachtnemer, met uitzondering van de uiteindelijke productie(s) die op grond van de overeenkomst of opdracht aan opdrachtgever wordt aangeleverd of vervaardigd. Het auteursrecht van de uiteindelijke productie(s) wordt overgedragen aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of aan die persoon of instantie waaraan opdrachtgever de uiteindelijke auteursrechten verleent, op het moment dat alle bedragen die opdrachtgever aan opdrachtnemer op grond van de tussen deze partijen gesloten overeenkomst of verleende opdracht volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan.
12.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen aan te brengen in de productie(s) die door opdrachtnemer zijn geproduceerd.
12.3 Bij overtreding van artikel 12.1 verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,-) vermeerderd met vijfhonderd euro (€ 500,-) voor ieder dag dat de overtreding voortduurt.
12.4 Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer een niet-exclusieve licentie om de uiteindelijke productie(s) te gebruiken, te bewerken, te wijzigen, samen te stellen, te reproduceren, te distribueren, te communiceren naar het publiek, beschikbaar te stellen, te verzenden, weer te geven en uit te voeren of om afgeleide werken (zoals transcripties) van de productie(s) te maken in verband met de distributie, de promotie, reclame of marketing van de productie(s) indien en voor zover nodig of noodzakelijk uit hoofde van de opdracht of overeenkomst.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom of enig andere auteursrechtelijke aanspraak op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens dan wel op audiofragmenten met uitspraken die zijn gedaan door vertegenwoordigers van opdrachtgever of door hem ingezette of gecontracteerde personen en die door opdrachtgever of in diens naam zijn gepubliceerd.
12.6 Kennis die is opgedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever mogen door opdrachtnemer voor andere doeleinden worden gebruikt, voor zover hiermee geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt overgebracht.
12.7 Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben na afronding van de opdracht of overeenkomst geen onderlinge bewaarplicht met betrekking tot de geleverde productie(s) en alle gegevens, middelen en materialen die hierbij zijn gebruikt of geproduceerd.

Artikel 13 - Muziekrechten en beeldrechten

13.1 Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en afdracht van deze auteursrechten. Opdrachtnemer kan een schatting van deze kosten geven maar de kosten kunnen uiteindelijk lager of hoger uitvallen. Opdrachtnemer zal aan opdrachtgever alle gegevens overhandigen die nodig zijn voor de administratieve afhandeling van deze rechten.
13.2 Indien opdrachtnemer als gevolg van nalatigheid of onjuist handelen van opdrachtgever een factuur of heffing ontvangt van een auteursrechtenorganisatie is opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen en zal opdrachtnemer aan opdrachtgever de extra kosten die hieruit voortvloeien plus een administratieve vergoeding in rekening brengen van tweehonderd vijftig euro (€ 250,-).

Artikel 14 - Garanties en vrijwaringen

14.1 Opdrachtnemer garandeert dat door of namens hem geleverde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat opdrachtnemer als auteursrechthebbende over het geleverde kan beschikken. Opdrachtgever garandeert tevens dat door of namens hem geleverde materialen op geen enkele wijze onrechtmatig zijn.
14.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken die het gevolg zijn van het gebruiken van het resultaat van de opdracht.
14.3 Inden opdrachtnemer of de door opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht zal opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden door opdrachtgever schadeloos worden gesteld en alle kosten, inclusief alle kosten die met eventuele procedures samenhangen, vergoeden.
14.4 Opdrachtnemer garandeert dat de resultaten van de opdracht voor zover zij weet of redelijkerwijs kan weten geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

15.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn waarbinnen opdrachtnemer alsnog zijn verplichtingen kan nakomen, eventuele fouten kan herstellen, dan wel schade te beperken of op te heffen.
15.2 Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe toerekenbare schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet en gemiste besparingen is uitgesloten.
15.3 Aansprakelijkheid voor alle schade als gevolg van diefstal of verlies van gegevens en gegevensdragers, waaronder tevens wordt begrepen grafische bestanden en foto- en videobestanden, wordt uitgesloten.
15.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot negentig procent (90%) van het honorarium van opdrachtnemer exclusief btw, doch ten hoogste voor dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.5 Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik, de werking en de continuïteit van ondersteunende systemen, waaronder digitale systemen, die worden beheerd door partijen die buiten de invloed en beheersmacht van opdrachtnemer liggen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot websites, portals, computersystemen, e-mail systemen en applicaties, al dan niet onder beheer van opdrachtgever.
15.6 Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien de opgeleverde resultaten worden gebruikt in samenhang met een apparatuur-versie of programmatuur-versie, die door opdrachtnemer niet wordt ondersteund.
15.7 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt één (1) jaar na het beëindigen van de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.2 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en de taal van de procesvoering is Nederlands. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Den Haag worden voorgelegd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikelen Burgerlijk Wetboek

Artikel 7:404
Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2
Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409
1. Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood.
2. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.