Disclaimer

Algemeen

 • Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze disclaimer en de voorwaarden van specifieke producten en diensten die u via deze site kunt afnemen, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
 • Waar in deze disclaimer wordt gesproken over 'de beheerder' wordt bedoeld de webmaster(s) en moderator(s) van VanPictureTotSound.nl en de moderators van de subdomeinen van deze site. Onder een subdomein wordt dat gedeelte van de website bedoeld dat onder één hoofdonderwerp valt.

Informatie op de website

 • Alle informatie, producten en/of diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige impliciete of expliciete garantie of waarborg ten aanzien van de verkrijgbaarheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins;
 • De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De beheerder behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van kennisgeving wijzigingen op deze website door te voeren. De beheerder is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van aangebrachte wijzigingen. Beëindiging van een website of een subdomein van de website wordt in dit verband ook gezien als een wijziging;
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade die is of dreigt te worden toegebracht, voortvloeit uit of in verband kan worden gebracht met het gebruiken van de website of de informatie van de website, of met de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, los van de oorzaak van deze onmogelijkheid.

Informatie van derden

 • Het volgen van hyperlinks van de website van VanPictureTotSound.nl naar websites van derden is volledig voor eigen risico van de bezoeker van de website. De beheerder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot inhoud, gebruik of beschikbaarheid van dergelijke websites. De beheerder voert geen enkele vorm van verificatie uit op dergelijke websites.

Intellectueel eigendomsrecht

 • De webmaster van VanPictureTotSound.nl behoudt alle rechten met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's);
 • Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van VanPictureTotSound.nl;
 • Kopiëren, downloaden en afdrukken ten behoeve van persoonlijk gebruik is te allen tijde toegestaan;
 • Kopiëren, downloaden, verspreiden en verveelvoudigen van informatie en/of producten waarvan uit deze website onomstotelijk blijkt dat deze hiertoe mogen worden gebruikt, is te allen tijde toegestaan, mits de bronvermelding niet wordt verwijderd.

E-mail verkeer en formulieren

 • Berichten die u via e-mail of via het gebruik van formulieren aan VanPictureTotSound.nl verzendt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest om berichten via e-mail of formulieren aan VanPictureTotSound.nl te zenden aanvaardt u tevens het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, wijzigen of misbruiken. Tevens aanvaardt u hiermee hetzelfde risico dat optreedt bij het verzenden van e-mail door VanPictureTotSound.nl en de beheerder aan u.

Aansprakelijkheid

 • De beheerder, diens bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
  • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur of software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • De informatie die op deze website wordt aangeboden;
  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die door u aan VanPictureTotSound.nl wordt of door VanPictureTotSound.nl aan u wordt gezonden;
  • De werking of het niet beschikbaar zijn van deze website;
  • Misbruiken van deze website;
  • Verlies van gegevens;
  • Het downloaden of gebruiken van informatie of software die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld;
  • Aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.
 • De informatie op deze website richt zich specifiek op Nederland. De beheerder beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat deze website geschikt of beschikbaar is voor andere landen. Indien u deze website benadert vanuit een ander land dan Nederland bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Toepasselijk recht

 • Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.